KAVAN Plus regulátory - Návod k použití

From KAVAN RC Wiki
This page is a translated version of the page KAVAN Plus ESCs - Instruction manual and the translation is 100% complete.
Other languages:

Úvod

Programovatelné elektronické regulátory otáček pro střídavé motory.

Děkujeme vám za zakoupení elektronického regulátoru otáček pro střídavé motory řady KAVAN PLUS. Stali jste se majitelem špičkového výrobku ideálního pro použití v rekreačních modelech letadel. Všechny regulátory je možno programovat s pomocí vysílače a ještě snadněji s pomocí programovací karty KAVAN PRO Card.

Upozornění

 • Prostudujte v úplnosti návody pro všechny části pohonného systému, RC vybavení a modelu; před zapojením tohoto regulátoru se ujistěte, že pohonný systém odpovídá danému účelu.
 • Před připojením regulátoru k ostatní palubní elektronice se ujistěte, že všechny kabely a spoje jsou řádně zaizolované, protože případný zkrat může váš regulátor poškodit. Zkontrolujte, že všechna zařízení jsou správně a řádně zapojená, abyste předešli ztrátě kontroly nad modelem nebo jiným neočekávaným problémům, jako je poškození regulátoru, v důsledku špatného nebo nedokonalého zapojení či kontaktu. Pro pájení napájecích a výstupních kabelů použijte páječku s výkonem aspoň 60 W s kvalitní pájkou a tavidlem pro elektroniku.
 • Zabraňte zablokování motoru při vysokých otáčkách, jinak může dojít ke zničení regulátoru a také k poškození motoru.
  Pozn.: V případě zablokování motoru ihned stáhněte ovladač plynu zcela dolů nebo odpojte pohonný akumulátor.
 • Tento regulátor nepoužívejte za horkého počasí nebo tehdy, je-li velmi horký. Vysoká teplota způsobí aktivaci tepelné ochrany nebo dokonce poškození vašeho regulátoru.
 • Po přistání vždy odpojte a vyjměte pohonné akumulátory, protože regulátor stále odebírá určitý proud, pokud je připojen k akumulátoru. Dlouhodobé připojení způsobí hluboké vybití akumulátorů a povede k poškození akumulátoru nebo regulátoru. Takové poškození – jakožto nesprávná obsluha zařízení - není kryto zárukou.

Funkce a popis

 • Regulátor vybavený vysokovýkonným 32bitovým mikroprocesorem s taktovací frekvencí až 96 MHz; je kompatibilní s většinou střídavých motorů.
 • Technologie optimalizovaného řízení DEO (Driving Efficiency Optimization) významně zlepšuje odezvu plynu a účinnost řízení výkonového stupně, snižuje teplotu regulátoru.
 • Zvláštní programovací kabel pro připojení regulátoru k LED programovacímu boxu uživateli umožňuje regulátor programovat kdykoliv a kdekoliv (podrobnosti viz návod k obsluze LED programovací karty KAVAN PRO).
 • Režimy brzdy Normal/Reverzace/Lineární reverzace (zvláště režimy reverzace) mohou účinně zkrátit dojezd po přistání.
 • Vyhledávací režim (Search Mode) spouštějící pípání motoru umožňuje najít model, který přistál v nepřehledném terénu.
 • Řada ochranných funkcí: ochrana při startu, tepelná ochrana regulátoru, tepelná ochrana kondenzátorů, ochrana proti přetížení, nadproudová ochrana, ochrana při nenormálním napájecím napětí a ochrana při ztrátě řídícího signálu účinně prodlužuje životnost regulátoru.

Technické údaje

Proud trvalý Proud špičkový Napájení BEC výstup Hmotnost Rozměry
KAVAN Plus R–15B 15 A 30 A 2–3S LiPo 5 V/2 A lineární 10 g 38×17×5 mm
KAVAN Plus R–20B 20 A 40 A 2–3S LiPo 5 V/3 A lineární 19 g 45×23×8 mm
KAVAN Plus R–30SB 30 A 50 A 3–4S LiPo 5 V/5 A spínavý 33 g 60×25×8 mm
KAVAN Plus R–40SB 40 A 60 A 3–4S LiPo 5 V/5 A spínavý 36 g 60×25×8 mm
KAVAN Plus R–50SB 50 A 70 A 3–4S LiPo 5 V/5 A spínavý 36 g 60×25×8 mm
KAVAN Plus R–60SB 60 A 80 A 3–6S LiPo 5 V/7 A spínavý 68 g 73×30×12 mm
KAVAN Plus R–80SB 80 A 100 A 3–6S LiPo 5 V/7 A spínavý 79 g 85×36×98 mm
KAVAN Plus R–100SB 100 A 120 A 3–6S LiPo 5 V/7 A spínavý 92 g 85×36×98 mm

První použití nového regulátoru

Zapojení regulátoru

Důležité: Výchozí tovární nastavení rozmezí signálu plynu je 1100 až 1940 µs (standardní Futaba®). Při prvním použití regulátoru nebo po změně vysílače je třeba provést kalibraci rozsahu plynu.
 1. Servokabel signálu plynu (třížilový kabel bílá/červená/černá): Zapojte do kanálu plynu na přijímači nebo letové řídící jednotce. Bílý vodič slouží pro přenos signálu plynu, červený (+) a černý (-) jsou výstupní kabely BEC.
 2. Signálový kabel reverzace/Programovací kabel (žlutý):
  • Při použití režimu brzdy s reverzací musí být zapojen do kanálu přijímače, jemuž je na vysílači přiřazen dvoupolohový kanálový přepínač sloužící pro zapínání a vypínání reverzace chodu motoru.
  • Zapojte do LED programovací karty KAVAN PRO, pokud chcete regulátor programovat.
Pozor: Mějte na paměti, že přepólování nebo zkrat poškodí regulátor, takže je na vaší zodpovědnosti dvakrát zkontrolovat, zda mají všechny konektory správnou polaritu a jsou správně zapojeny DŘÍVE, než poprvé připojíte pohonný akumulátor.

Kalibrace rozsahu plynu

 1. Zapněte vysílač. Ovladač plynu přesuňte zcela nahoru do polohy plný plyn.
 2. K regulátoru připojte pohonný akumulátor. Motor vydá trylek „123“ potvrzující, že napájení regulátoru je normální.
 3. Motor vydá dvě krátká pípnutí signalizující, že poloha „plný plyn“ byla přijata.
 4. Jakmile uslyšíte tato dvě pípnutí, do 5 sekund stáhněte ovladač plynu zcela dolů. Minimální poloha plynu bude přijata o 1 sekundu později.
 5. Motor vydá několik pípnutí oznamujících zjištěný počet článků LiPo akumulátoru.
 6. Poté motor vydá dlouhé pípnutí oznamující, že kalibrace byla dokončena.

Normální postup při zapínání v běžném provozu (po provedení kalibrace rozsahu plynu)

 1. Zapněte vysílač, ovladač plynu nastavte do polohy „motor vypnut“.
 2. Připojte pohonný akumulátor, ozve se trylek „123“: napájecí napětí je v povoleném rozsahu.
 3. Ozve se několik pípnutí oznamujících zjištěný počet článků LiPo akumulátoru.
 4. Motor vydá dlouhé pípnutí signalizující, že regulátor je připraven k provozu.

Programování regulátoru

Programování regulátoru s pomocí LED programovací karty KAVAN PRO

Pozor: Po nastavení parametrů je třeba regulátor restartovat vypnutím a opětovným zapnutím. Jinak nově nastavené parametry nebudou řádně uloženy a provedené změny nebudou mít žádný účinek.

Programovací kabel (žlutý kablík) regulátoru zapojte do zásuvky „ESC“ na LED programovací kartě PRO a servokabel regulátoru zapojte do napájecí zásuvky (+)/(-) na LED programovací kartě.

Pozn.: Pohonný akumulátor k regulátoru připojujte teprve potom, co jste připojili LED programovací kartu PRO k regulátoru. Máte-li pohonný akumulátor připojený k regulátoru, nejprve jej odpojte, poté připojte programovací kartu a teprve potom znovu připojte pohonný akumulátor k regulátoru. Kapesní LED programovací karta KAVAN PRO je doplňkové příslušenství vhodné pro použití doma i na letišti, které je třeba dokoupit zvlášť. Jeho jednoduchá obsluha činí programování regulátoru velmi snadným. Regulátor připojte k programovacímu box programovacím kabel; poté připojte pohonný akumulátor a programovatelné funkce se zobrazí o několik sekund později. Pomocí tlačítka „ITEM“ můžete volit jednotlivé programovatelné funkce a tlačítkem „VALUE“ volit jejich hodnotu. Stiskem tlačítka „OK“ uložíte všechna nová nastavení do regulátoru. (Podrobné informace o programování najdete v návodu k obsluze LED programovací karty KAVAN PRO.)

Programování regulátoru s vysílačem

Odehrává se ve 4 krocích: Vstup do programovacího režimu → Volba parametrů pro nastavování → Nastavení hodnoty parametrů → Ukončení programovacího režimu.

Programovatelné funkce

*) Seznam programovatelných funkcí (výchozí tovární hodnota je označena *)

Č. Hodnota 1 2 3 4 5
1 Typ brzdy *Vypnuta Normální Reverzace Lineární reverzace
2 Síla brzdy *Nízká Střední Vysoká
3 Odpojování motoru *Měkké Tvrdé
4 Počet Lipo článků *Automatická detekce 2S / 3S 3S / 4S 5S 6S
5 Napěťová ochrana Bez ochrany Nízká *Střední Vysoká
6 Rozběh *Normální Měkký Velmi měkký
7 Časování Nízké *Střední Vysoké
8 DEO volnoběžka *Zapnuta Vypnuta
9 Vyhledávací režim *Vypnut 5 min 10 min 15 min
 1. Typ brzdy
  Normální brzda: Je-li zvolen tento typ, brzda je aktivována po stažení ovladače plynu zcela dolů. V tomto režimu je intenzita brzdění rovná síle brzdy, kterou máte nastavenou.
  Reverzace: Po zvolení této hodnoty žlutý signálový kabel reverzace chodu motoru (rozsah signálu musí být stejný jako rozsah signálu plynu) musí být zapojen do volného kanálu přijímače, jemuž na vysílači přiřadíte dvoupolohový kanálový přepínač pro přepínání smyslu otáčení motoru. Je-li signál v kanálu reverzace v rozsahu 0–50 %, motor se otáčí ve výchozím smyslu (po směru hodinových ručiček). Signál v rozsahu 50–100 % způsobí, že se bude motor otáčet v opačném smyslu (proti směru hodinových ručiček). Při prvním zapnutí regulátoru by signál v kanálu reverzace měl být mezi 0–50 % (nejlépe 0 %). Po aktivaci reverzace se motor nejprve zastaví a poté se začne otáčet v opačném smyslu. Postupně bude zvyšovat otáčky až na hodnotu odpovídající signálu v kanálu plynu. Ztráta signálu v kanálu reverzace nebo plynu aktivuje ochranu při ztrátě signálu plynu.
  Lineární reverzace: Po zvolení této hodnoty žlutý signálový kabel reverzace chodu motoru (rozsah signálu musí být stejný jako rozsah signálu plynu) musí být zapojen do volného kanálu přijímače, jemuž na vysílači přiřadíte proporcionální ovladač (otočný knoflík, posuvný lineár). Reverzaci spustíte otočením/posunutím tohoto ovladače. Otáčky motoru jsou dány jeho polohou. Po spuštění reverzace je počáteční hodnota plynu 10 % a rozsah šířky signálových impulsů plynu je 1,34 ms až 1,79 ms. Při prvním zapnutí regulátoru by signál v kanálu reverzace měl být na 0 %. Ztráta signálu v kanálu reverzace nebo plynu aktivuje ochranu při ztrátě signálu plynu.
 2. Síla brzdy
  Uplatňuje se pouze v režimu „Normální brzda“. Čím vyšší úroveň, tím silnější je účinek brzdy; hodnoty nízká/střední/vysoká odpovídají brzdné síle 60 %/90 %/100 %.
 3. Způsob odpojení motoru
  Měkké vypnutí: Regulátor postupně sníží výkon na 60% plného výkonu během 3 sekund po aktivaci napěťové ochrany.
  Tvrdé vypnutí: Motor je po aktivaci napěťové ochrany okamžitě vypnut.
 4. Počet článků LiPo
  Regulátor automaticky vypočítá počet článků připojeného akumulátoru dle pravidla „3,7 V na článek“, pokud zvolíte automatickou detekci. Nebo tuto hodnotu můžete nastavit ručně (což doporučujeme).
 5. Napěťová ochrana
  Je-li vypnuta, nedochází k odpojení motoru při poklesu napájecího napětí. Prahovou hodnotu pro spuštění napěťové ochrany lze zvolit ve třech hodnotách nízká/střední/vysoká, čemuž odpovídají napětí 2,8 V na článek/3,0 V na článek/3,4 V na článek. Napětí akumulátoru pro spuštění napěťové ochrany se vypočítává jako násobek automaticky detekovaného/ručně nastaveného počtu článků a zvolené hodnoty prahového napětí na článek. (Např. pro tříčlánkový akumulátor při střední hodnotě napěťové ochrany je prahové napětí akumulátoru 3×3,0 = 9 V.)
 6. Rozběh
  Je-li vypnuta, nedochází k odpojení motoru při poklesu napájecího napětí. Prahovou hodnotu pro spuštění napěťové ochrany lze zvolit ve třech hodnotách nízká/střední/vysoká, čemuž odpovídají napětí 2,8 V na článek/3,0 V na článek/3,4 V na článek. Napětí akumulátoru pro spuštění napěťové ochrany se vypočítává jako násobek automaticky detekovaného/ručně nastaveného počtu článků a zvolené hodnoty prahového napětí na článek. (Např. pro tříčlánkový akumulátor při střední hodnotě napěťové ochrany je prahové napětí akumulátoru 3×3,0 = 9 V.)
 7. Časování
  Umožňuje nastavit časování motoru. Hodnoty Nízké/Střední/Vysoké odpovídají 5°/15°/25°.
 8. DEO volnoběžka
  Tuto funkci je možno zapnout nebo vypnout, ve výchozím nastavení je zapnuta. Tato funkce může přinést lepší linearitu nebo plynulejší odezvu plynu.
 9. Vyhledávací režim
  Zapnete-li tuto funkci, regulátor bude po nastavenou dobu způsobovat pípání motoru, zůstává-li ovladač plynu na 0 %.

Průvodce v nesnázích a ochranné funkce

Problém Zvuková singalizace Možná přičina Řešení
Po připojení akumulátoru motor nepracuje, neozývá se žádné pípaní. Špatné zapojení nebo špatný kontakt konektoru mezi regulátorem a akumulátorem. Zkontrolujte zapojení kabelů a popř. vyměňte konektor.
Po připojení akumulátoru motor nepracuje, ozývá se pípání. „BB, BB, BB...“ Napájecí napětí je mimo povolený rozsah - příliš malé nebo příliš velké. Zkontrolujte napětí pohonného akumulátoru.
Po připojení akumulátoru motor nepracuje, ozývá se pípání. „B–, B–, B–, B–...“ Regulátor nedostává žádný řídící signál v kanálu plynu z přijímače. Zkontrolujte, zda jsou vysílač a přijímač správně spárované, zkontrolujte kabel kanálu plynu mezi přijímačem a regulátorem.
Po připojení akumulátoru motor nepracuje, ozývá se následující

pípání.

„B, B, B, B...“ Ovladač plynu není zcela dole (v poloze „motor vypnut“). Stáhnete ovladač plynu zcela dolu a proveďte kalibraci rozsahu plynu.
Po provedení kalibrace rozsahu plynu motor nepracuje a ozývá se pípání. „B, B, B, B...“ Rozsah signálu plynu byl nastaven příliš úzký. Zvětšete rozsah výchylek v kanálu plynu na vysílači, proveďte znovu kalibraci rozsahu plynu.
Výkon motoru za letu náhle klesne na 60 %, po skončení letu motor stále pípá, zatímco je připojený pohonný akumulátor. „BB, BB, BB...“ Byla aktivována tepelná ochrana regulátoru. Zlepšete chlazení regulátoru (např. přidejte chladící ventilátor) nebo snižte jeho zatížení.
Výkon motoru za letu náhle klesne na 60 %, po skončení letu motor stále pípá, zatímco je připojený pohonný akumulátor. „BBB, BBB, BBB...“ Byla aktivována napěťová ochrana. Vyměňte pohonný akumulátor za plně nabitý. Snižte prahové napětí napěťové ochrany nebo ji úplně vypněte (což rozhodně nedoporučujeme).
 1. Ochrana při rozběhu: Regulátor během rozběhu měří otáčky motoru. Pokud se otáčky přestanou zvyšovat nebo jejich nárůst není stabilní, regulátor to vyhodnotí jako nesprávný rozběh. Pokud je v tento okamžik plyn na méně než 15 %, regulátor se automaticky pokusí o nový restart motoru. Je-li plyn na více než 20 %, musíte ovladač plynu stáhnout zcela dolů pro nové restartování motoru. (Možné příčiny: propojení mezi motorem a regulátorem není spolehlivé, rotor nebo motor jsou blokovány, převodovka je poškozená atd.)
 2. Tepelná ochrana regulátoru: Regulátor postupně omezí výkon motoru, ale nevypne jej úplně, pokud teplota regulátoru překročí 120°C, čímž signalizuje, že byla aktivována tepelná ochrana. Aby motor měl stále nějaký výkon a nezpůsobil havárii, maximální omezení je na 60 % plného výkonu motoru. (To platí, je-li zvoleno měkké omezení výkonu motoru. Je-li zvoleno tvrdé vypnutí, regulátor okamžitě motor odpojí.)
 3. Ochrana při ztrátě signálu plynu: Regulátor ihned vypne motor, pokud signál chybí po dobu 0,25 s, aby se předešlo ještě větším škodám a rizikům vyplývajícím z rychle se otáčejícího rotoru nebo vrtule. Jakmile je přijat normální signál, regulátor obnoví normální funkci.
 4. Ochrana při přetížení: Regulátor vypne motor nebo se automaticky restartuje, když se jeho zatížení náhle zvýší na velmi vysokou hodnotu. (Možná příčina: zablokování vrtule nebo rotoru nebo regulátor a motor vypadly ze synchronizace.)
 5. Napěťová ochrana: Jakmile napětí pohonného akumulátoru klesne pod nastavenou prahovou úroveň, spustí se napěťová ochrana regulátoru. Je-li zvoleno měkké vypnutí, výkon motoru bude omezen na 60 % plného výkonu. Je-li zvoleno tvrdé vypnutí, motor bude okamžitě vypnut. Po stažení plynu na 0 %, regulátor bude signalizovat výstrahu pípáním motoru.
 6. Ochrana při abnormálním napájecím napětí: Pokud napětí pohonného akumulátoru není v povoleném rozmezí pro regulátor, spustí se ochrana při abnormálním napájecím napětí. Regulátor bude signalizovat výstrahu pípáním motoru.

Zásady bezpečného provozu

 • Nemontujte vrtuli (model letadla) na motor dříve, než nastavení modelu a regulátoru vyzkoušíte a ověříte, že je správné. Teprve potom můžete vrtuli namontovat.
 • Nikdy nepřipojujte poškozené pohonné akumulátory.
 • Nepoužívejte akumulátory, které se ve spojení s daným regulátorem a motorem přehřívají.
 • Nikdy nezkratujte vývody akumulátorů nebo motoru.
 • Všechny kabely a konektory musejí být spolehlivě izolované.
 • Používejte spolehlivé konektory dimenzované na provozní proud.
 • Nepřekračujte počet článků (velikost napájecího napětí) regulátoru a povolený počet serv (zatížitelnost BEC stabilizátoru).
 • Zapojení akumulátoru s nesprávnou polaritou poškodí regulátor a znamená ztrátu záruky.
 • Regulátor v modelu umístěte tak, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení. Regulátor má vestavěnou ochranu, která omezí výkon motoru, pokud teplota regulátoru překročí 120°C.
 • Používejte pouze typ akumulátorů, pro který je regulátor konstruován, a zajistěte dodržení správné polarity.
 • Vždy nejprve zapněte vysílač a ujistěte se, že ovladač plynu v poloze zcela dole, vypnuto - dříve, než připojíte pohonný akumulátor.
 • Nikdy nevypínejte vysílač, pokud je pohonný akumulátor připojený k regulátoru.
 • Pohonný akumulátor připojujte až těsně před vzletem a po přistání jej neponechávejte připojený.
 • Jakmile je pohonný akumulátor připojen, vždy s modelem zacházejte tak, jako kdyby se mohl motor kdykoliv rozeběhnout a vrtule roztočit. Pozor na prsty, obličej, volné části oblečení. Nikdy nestůjte vy ani přihlížející osoby v rovině otáčející se vrtule.
 • Zapnutý regulátor neponořujte do vody.
 • Létejte pouze na bezpečných místech, pokud možno na plochách vyhrazených pro modelářské použití, a dodržujte bezpečnostní zásady a pravidla slušného modelářského chování.

Recyklace (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2012/19/EU). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

EU prohlášení o shodě

Tímto KAVAN Europe s.r.o. prohlašuje, že tyto regulátory otáček řady KAVAN PLUS jsou v souladu s požadavky příslušných evropských směrnic a harmonizovaných norem. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.kavanrc.com/doc/.

Záruka a omezení odpovědnosti

Jako výrobce tohoto produktu nemáme žádnou kontrolu nad tím, že budete dodržovat tyto pokyny při zapojení a instalaci RC soupravy do modelu. Stejně tak nemáme možnost ovlivnit způsob, jakým zabudujete, budete provozovat a udržovat části RC soupravy. Z tohoto důvodu KAVAN musí odmítnout všechnu zodpovědnost za ztrátu, poškození nebo finanční náklady, které budou způsobeny nesprávným použitím nebo provozováním námi dovážených produktů, nebo které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s takovou činností. Pokud není zákonem stanoveno jinak, povinnost firmy KAVAN vyplatit náhradu, je (bez ohledu na uplatněné právní argumenty) omezena na pořizovací cenu na ty výrobky KAVAN, které právě a přímo byly účastny v události, která způsobila škodu. Toto neplatí v případě, že výrobce byl soudně zavázán k provedení neomezené náhrady škod na základě prokázané úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Zaručujeme, že naše produkty jsou v souladu s aktuálně platnými zákonnými ustanoveními. Záruka se nevztahuje na poruchy a závady způsobené:
• Nesprávným nebo nevhodným použitím.
• Opožděnou, nesprávnou nebo vůbec neprovedenou údržbou, nebo údržbou provedenou neautorizovaným servisem.
• Nesprávným zapojením.
• Použitím příslušenství, které není schválené nebo doporučené firmou KAVAN Europe s.r.o.
• Úpravou nebo opravou, která nebyla provedena autorizovaným střediskem KAVAN Europe s.r.o.
• Neúmyslným nebo úmyslným poškozením.
• Normálním opotřebením.
• Provozem zařízení mimo provozní limity uvedenými ve specifikaci.
KAVAN Europe s.r.o. zaručuje, že tento výrobek je v okamžiku prodeje prost vad jak v materiálu, tak i v provedení.
Firma KAVAN Europe s.r.o. si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění.
Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění.
Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou KAVAN Europe s.r.o. ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení v důsledku běžného provozu, protože jde o výrobek pro modelářské použití, kdy jednotlivé díly pracují pod mnohem vyšším zatížením, než jakému jsou vystaveny běžné hračky.
Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou (to platí i pro aplikaci jakýchkoliv vodovzdorných nástřiků/nátěrů uživatelem).
Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých teplot, vlhkosti, prašnému prostředí prudkým mechanickým rázům a nárazům. Neponechávejte je po delší dobu na přímém slunečním světle.
Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste soupravu zakoupili.